Adatvédelmi Tájékoztató – Marketing

I. Adatkezelési tájékoztató direkt marketing megkeresésekhez és közösségépítéshez

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Mindwell Zrt. (mint Adatkezelő) által küldendő direkt marketing tartalmú értesítések miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és írásban kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy mi, a Mindwell Zrt, mint Adatkezelő a jelen tájékoztató szerint direkt marketing anyagokat küldjünk a részükre. Illetve azon fiatalkorú, illetve kiskorú személyek adatait kezeljük, akik szülei ahhoz hozzájárultak.

Külön hozzájárulás esetén az érdeklődési körének, beosztásának, illetve az adott iparágnak, amelyben Ön tevékenykedik, megfelelő tartalmú direkt marketing anyag (továbbiakban „perszonalizált marketing anyagok”) kerül megküldésre.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott direkt marketing anyagok küldéséhez, megjelenítéséhez kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezheti.

A perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagok küldése az Ön külön, kifejezett hozzájárulásán alapul. Ezen hozzájárulását is jogosult bármikor, költségmentesen visszavonni. Amennyiben Ön kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy csak perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagot nem kíván a továbbiakban kapni, akkor perszonalizálás (személyre szabás) nélkül fogjuk küldeni Önnek az egyes marketing tartalmú anyagokat.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Mindwell Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1122 Budapest, Goldmark Károly utca 3. fszt 1.

Telefonszám: +36 70 226 5854

Cégjegyzékszám: 01-10-142311

Adószám: 32255625-1-43

E- mail cím: office@mindwell.hu

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a direkt marketing üzenetek küldésére kizárólag az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

A perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagok küldésére szintén az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor, amely szintén az Info tv. és GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

4. Adatkezelés célja:

Direkt marketing tartalmú üzenetek küldésének célja:

 • E-mail üzenetben meghívni Önt az Ön számára releváns, általunk szervezett eseményekre,
 • E-mail üzenetben figyelmébe ajánlani az Ön számára releváns tartalmakat,
 • Pszichológiai képzések, webináriumok, szakmai előadások, események, tájékoztatók témájú és tárgyú hírlevelet küldeni Önnek e-mail üzenetben,
 • Direkt ajánlattal megkeresni Önt e-mailben,
 • E-mail üzenetben és egyéb online felületen célzott hirdetést megjeleníteni az Ön számára.

Amennyiben Ön hozzájárulását adja a perszonalizált (személyre szabott) marketing üzenet küldéséhez, abban az esetben:

 • E-mail üzenetben minden, általunk szervezett eseményre meghívást kap,
 • Minden, általunk relevánsnak minősítette tartalomról tájékoztatjuk Önt e-mail üzenetben,
 • Minden hírlevelet elküldünk Önnek e-mail üzenetben,
 • Ajánlatokkal megkeressük Önt e-mailben,
 • E-mail üzenetben és egyéb online felületen hirdetéseket jelenítünk az Ön számára.

A perszonalizált (személyre szabott) marketing üzenetek általános célja, hogy növelje a mi, mint Adatkezelő, illetve annak termékei, szolgáltatásai ismertségét azon személyek körében, akik ez iránt érdeklődnek. Ezt akként kívánjuk elérni, hogy csak az Ön számára releváns információkat küldünk Önnek, ha Ön ehhez előzetesen a hozzájárulását adta.

5. Személyes adatok köre:

A direkt marketing anyagok küldéséhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:

 • név; születési idő
 • gyermek neve, születési ideje
 • email cím;
 • érdeklődési kör;
 • telefonszám;

A direkt marketing tartalmú üzenetek küldéséhez az Ön neve és email címének megadása elengedhetetlenül szükséges. Ha ezen adatok bármelyikét nem adja meg a részünkre, akkor nem fogunk tudni az Ön részére marketing tartalmú anyagot küldeni.

Az érdeklődési kör a perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagok küldéséhez szükséges. Amennyiben Ön nem szeretne perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagot kapni, akkor kérjük, hogy nevét és az érdeklődési körét ne adja meg.

Ha Ön megadja az érdeklődési körét, abban az esetben az érdeklődési körének megfelelő minden marketing tartalmat (esemény, hírlevél, ajánlat, hirdetés) megküldünk Önnek.

Amennyiben regisztrál az eseményeinkre, azzal elfogadja, hogy perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagokat, hírlevelet küldünk Önnek.

Önt semmilyen hátrány nem éri, ha nem adja meg az érdeklődési körét, mivel ebben az esetben a 4. pontban írtak szerinti tartalommal küldünk Önnek marketing anyagokat.

Amennyiben Ön nem ért egyet a kapott marketing anyag témájával és ezzel kapcsolatos álláspontját el kívánja mondani nekünk, vagy más okból kapcsolatba kíván velünk lépni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen, a office@mindwell.hu e-mail címen vagy írjon nekünk a Mindwell Zrt., 1122 Budapest, Goldmark Károly utca 3. fszt 1. postacímre.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a direkt marketing anyagok küldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy más személynek, szervezetnek az Ön által megadott adatokat nem adjuk át, a marketing anyagok küldésében harmadik személy, szervezet nem vesz részt. A mi, mint Mindwell Zrt, Adatkezelő részéről is csak azon személyek ismerhetik meg az Ön által megadott adatokat, akiknek ezen adatok megismerése munkavégzési kötelezettségük része, illetve ezek megismerése munkavégzésükhöz szükséges.

Az adatok kezelése során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

7. Adatkezelés időtartama:

Az adatokat mindaddig kezeljük, amíg az adatkezelés célja fennáll, kivéve, ha Ön korábban kéri az adatai törlését, vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta (leiratkozott a marketing anyagok küldéséről).

8. Adatok tárolása:

Az Ön által megadott adatokat elektronikus formában, a 1122 Budapest, Goldmark Károly u. 3. fszt. 1-ben tároljuk.

Az adatkezelés az adatbiztonsági követelményeknek megfelel, azt az érintett magánszférájának védelmét szem előtt tartva alakította ki és hajtja végre az Adatkezelő a belső adatvédelmi szabályzatában meghatározott műszaki és szervezési intézkedéseknek megfelelően.

Az Adatkezelő a megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei:

Személyes adatai kezelése esetén Önt – a már hivatkozott hozzájárulás visszavonásán kívül – számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga.

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az automatizált döntéshozatal ténye (amely jelen esetben az érdeklődési kör megadása esetén, ezen adatoknak (vagy ha nem minden adat kerül megadásra, akkor a megadott adatnak) megfelelő tartalmú marketing anyag küldését).
 • Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás jogát az érintett az Adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben:

 • személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 • visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 • tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 • személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igényt tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő profilalkotást végez. Ez azt jelenti, hogy hozzájárulása esetén személyre szabott marketing tartalmú üzeneteket küldünk Önnek. A direkt marketing anyagokkal történő célzott megkeresések érdekében a feliratkozók az érdeklődési kör alapján besorolásra, majd értékelésre kerülnek. A megadott személyes adatai felhasználásra kerülnek és azok kiértékelésével profil készül Önről, mely segíti a direkt marketing anyagokkal történő célzott megkeresést.

A besorolás és az értékelés módszere: a feliratkozáshoz kötődő érdeklődési kör.
Ön jogosult arra, hogy ha Ön nem ért egyet a kapott marketing anyag témájával, ezt elmondja nekünk, álláspontját kifejtse, illetve, hogy Ön felvegye velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy egy munkatársunk nézze át, hogy megfelelő tartalmú és témájú marketing anyag kerül, illetve került Önnek megküldésre.

Ha ezen jogát gyakorolni kívánja, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen, a office@mindwell.hu email címen vagy írjon nekünk a Mindwell Zrt., 1122 Budapest, Goldmark Károly utca 3. fszt 1. postacímre.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Önnek bármikor joga van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyelet hatósághoz.

Dátum: Budapest, 2023.05.02.

II. Adatkezelési tájékoztató kapcsolatfelvételhez

1. Általános jogi közlemény

Mi, a Mindwell Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Adatkezelő) a www.mindwell.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Kizárólag azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik a Weboldalon a kapcsolat menüpont alatt felveszik velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet Ön bármikor jogosult visszavonni.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Mindwell Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1122 Budapest, Goldmark Károly utca 3. fszt 1.

Cégjegyzékszám: 01-10-142311

Adószám: 32255625-1-43

Email cím: office@mindwell.hu

Telefonszám: +36 70 226 5854

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a kapcsolatfelvételre kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

4. Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy Önnel felvegyük a kapcsolatot az Ön által küldött üzenet megválaszolása érdekében.

5. Személyes adatok köre:

A kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi adatok megadását kérjük:

 • név, gyermeke neve
 • születési idő
 • email cím
 • telefonszám

Önnek lehetősége van visszahívást kérni, amely esetben kérjük, hogy telefonszámot is adjon meg. Amennyiben cég nevében veszi fel velünk a kapcsolatot, abban az esetben Ön megadhatja a cég nevét, és ezen cégnél betöltött pozícióját.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A kapcsolatfelvétel érdekében másnak nem adjuk át az adatait, más nem fér hozzá az Ön által megadott személyes adatokhoz.

7. Adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvételt követően – külön kérésre – legkésőbb 30 napon belül töröljük az Ön személyes adatait. A törlésről – személyes adatoktól mentesített – jegyzőkönyvet veszünk fel.

8. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat elektronikus formában a székhelyünkön (1122 Budapest, Goldmark Károly utca 3. fszt. 1.) tároljuk.

Az adatkezelés az adatbiztonsági követelményeknek megfelel, azt az érintett magánszférájának védelmét szem előtt tartva alakította ki és hajtja végre az Adatkezelő a belső adatvédelmi szabályzatában meghatározott műszaki és szervezési intézkedéseknek megfelelően.

Az Adatkezelő a megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga.

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás jogát az érintett az Adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 • személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 • visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 • tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 • személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 • úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 • a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 • személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 • Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Kelt: Budapest, 2023.05.02.